Algemene voorwaarden


Alle acties ondernomen op deze website zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Lucky Duckling.
Bij bestellingen (al dan niet digitaal) en tijdens evenementen zijn deze voorwaarden geldig.
Deze voorwaarden kunnen specifiek aangepast worden via schriftelijke overeenkomsten, die door beide partijen werd ondertekend.

Klik hier om Lucky Duckling te contacteren.


Inhoud ;
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 3 - Identiteit van Lucky Duckling
Artikel 4 - Toepasselijkheid
Artikel 5 - Het aanbod
Artikel 6 - De overeenkomst
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lucky Duckling;
 3. Dag: werkdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Lucky Duckling in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Lucky Duckling ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Lucky Duckling: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, zijnde Lucky Duckling;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lucky Duckling georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Lucky Duckling gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Lucky Duckling.

 

Artikel 2 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten en diensten blijven eigendom van Lucky Duckling totdat deze geheel zijn betaald.
 2. Alle inhoud van de website luckyduckling.be is eigendom van Lucky Duckling en/of werd in onderling overleg tussen Lucky Duckling en een andere partij goedgekeurd.

 

Artikel 3 - Identiteit van Lucky Duckling

Nele Vandecasteele (oprichtster Lucky Duckling);
Zwaanstraat 12, 8340 Sijsele
Telefoonnummer: 0032 0488 400 001
E-mailadres: luckyducklingbrugge@gmail.com
Btw-identificatienummer: BE0760.593.529
Rekeningnummer BE10 7390 2199 0204

 

Artikel 4 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en acties van diensten of producten door of namens Lucky Duckling, zowel op de hoofdzetel, online, per mail of via elk ander medium.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kan Lucky Duckling aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op het aanbod. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Lucky Duckling zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.

 

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. Lucky Duckling is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen, zonder hiervan op voorhand kennis te geven aan eender welke partij.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lucky Duckling gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lucky Duckling niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Lucky Duckling kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • De prijs in euro ( € );
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Lucky Duckling de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Lucky Duckling zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 1. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lucky Duckling daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lucky Duckling anders aangeeft.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lucky Duckling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lucky Duckling onverwijld langs elektronische of telefonische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lucky Duckling is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lucky Duckling passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Lucky Duckling daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Lucky Duckling kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lucky Duckling op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Lucky Duckling zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Lucky Duckling waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Lucky Duckling deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en retour

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Lucky Duckling bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. De consument kan de aankoop zonder opgave van redenen ontbinden op voorwaarde dat:
  - het product niet is gebruikt
  - het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  - de verzegeling van het verzegelde product niet werd verbroken (geopende fles..)
  - het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  - het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed..)
  - de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd, cd..)
  - het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  - het product geen los tijdschrift of losse krant is
  - het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  - de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Lucky Duckling retourneren, conform de door Lucky Duckling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Lucky Duckling. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Lucky Duckling heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. De aankoop van gepersonaliseerde producten (specifieke bedrukking, handtekening, …) kan niet worden herroepen.
 7. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 8. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht van diensten, zal de consument zich richten naar de door Lucky Duckling bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze kosten worden verrekend bij terugbetaling.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Lucky Duckling dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de (web)winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Lucky Duckling niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Lucky Duckling kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Lucky Duckling dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Lucky Duckling tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lucky Duckling geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. De prijzen van alle aanbiedingen en producten zijn in euro ( € ).
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Lucky Duckling kan op elk moment, voor een zelfbepaalde periode een specifieke korting voorzien. De consument kan enkel tijdens de vermelde periode de korting verkrijgen en opeisen.
 4. In afwijking van het vorige lid kan Lucky Duckling producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lucky Duckling geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lucky Duckling dit bedongen heeft en:
 7. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 8. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 9. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Lucky Duckling niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 11. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Lucky Duckling vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Specifieke overeenkomsten kunnen hiervoor barema’s voorzien.
 12. Lucky Duckling is gerechtigd om bij het verlenen van diensten tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 13. Indien de richtprijs voor diensten meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Lucky Duckling de consument tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 14. Indien de richtprijs voor diensten meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de consument het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. Lucky Duckling staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Lucky Duckling er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Lucky Duckling, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Lucky Duckling kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 werkdagen na levering aan Lucky Duckling schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Lucky Duckling komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Lucky Duckling is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Lucky Duckling en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats op het onderling overeengekomen adres. Indien het door de klant aangegeven adres niet correct is, zal aan de klant alle bijkomende verzendkosten worden aangerekend.
 3. Lucky Duckling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Lucky Duckling het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Lucky Duckling zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Lucky Duckling.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lucky Duckling tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lucky Duckling bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Lucky Duckling voor zichzelf heeft bedongen.
 1. Indien de consument de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de consument aan Lucky Duckling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

 Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde of onbepaalde duur. Lucky Duckling zal voor verlenging van de overeenkomst tijdig de nodige communicatie voeren en stappen ondernemen.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten minste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten minste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lucky Duckling te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Lucky Duckling behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Wanneer de consument in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lucky Duckling.
 5. In geval van niet tijdig betaling mag Lucky Duckling zijn verplichtingen opschorten totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. De betalingsopties via de website worden aangeboden door Mollie, een digitaal platform voor ontvangst van alle elektronische betalingen. Zie alle voorwaarden en details van Mollie in de privacyverklaring van Mollie.
 7. Indien de consument niet kan/wil betalen volgens de aangeboden opties op de website, kan een factuur worden aangemaakt. Deze optie wordt door de consument aangevraagd alvorens een overeenkomst af te sluiten.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de consument, zijn de vorderingen van Lucky Duckling op de consument onmiddellijk opeisbaar.
 9. Weigert de consument zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lucky Duckling, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Lucky Duckling te betalen.
 10. Zodra de consument in verzuim is, is Lucky Duckling gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de consument geleverde producten.
 11. Lucky Duckling roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 12. Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Lucky Duckling, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 13. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de consument.
 14. De consument heeft recht op het eenmalig aanvragen van een duplicaat van de factuur. Voor bijkomende duplicaten van dezelfde factuur wordt een administratiekost van €10 per pagina aangerekend.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De consument dient een door Lucky Duckling geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Lucky Duckling beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 1 maand volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lucky Duckling, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. De consument wordt verantwoordelijk gesteld voor daadwerkelijk en tijdig bereiken van de klacht bij Lucky Duckling.
 5. Bij Lucky Duckling ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lucky Duckling binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 7. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Lucky Duckling. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort de verplichtingen van Lucky Duckling niet op, tenzij Lucky Duckling schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Lucky Duckling, zal Lucky Duckling naar haar keuze óf de geleverde producten kosteloos vervangen óf repareren.
 10. Elk recht van de consument op schadevergoeding van Lucky Duckling vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

 

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Lucky Duckling en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Lucky Duckling is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lucky Duckling zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 5. Elke bestelling volgend op een wijziging van de algemene voorwaarden, houdt in dat werd akkoord gegaan met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 6. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Het onrechtmatig gebruik van de naam “Lucky Duckling” , al dan niet voor financiële winst, kan gefactureerd worden tot €500 exclusief btw per dag.